Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 360RETAIL

november 2019

 

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 360Retail / Opdrachtgever: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ‘Jabaay Ontwikkeling  B.V.’, mede handelend onder de naam 360Retail, statutair gevestigd te Puttershoek, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23073171 alsmede alle aan Jabaay Ontwikkeling  B.V. gelieerde ondernemingen;
 2. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die het in opdracht van 360Retail op zich neemt om werken tot stand te brengen en/of werkzaamheden uit te voeren en/of diensten te verlenen;
 3. Overeenkomst: de tussen 360Retail en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst ter zake de levering van goederen en/of diensten en/of de uitvoering van werken, elke aanvulling daarop en/of wijzigingen daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van 360Retail en de offerte van Opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan;
 4. Opdracht: de overeengekomen te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten, waaronder begrepen het leveren van goederen;
 5. Prijs: het tussen Jabaay Ontwikkeling en Opdrachtnemer afgesproken bedrag waarvoor Opdrachtnemer de Opdracht uit dient te voeren; 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen 360Retail en Opdrachtnemer, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten met iedere Opdrachtnemer, ongeacht of de te verrichten werkzaamheden geheel, dan wel gedeeltelijk in een ander land dan Nederland zijn of worden verricht.
 3. De nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.

 

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

 

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat 360Retail de inhoud van de Overeenkomst / de Opdracht schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft bevestigd of door 360Retail stilzwijgend uitvoering aan de Overeenkomst/de Opdracht wordt gegeven.

 

Artikel 4 Wijzigingen en aanvullingen

 

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze in de Overeenkomst schriftelijk zijn neergelegd.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst/de Opdracht komen alleen tot stand en zijn slechts bindend door schriftelijke bevestiging daarvan door 360Retail.
 3. Opdrachtnemer zal op verzoek van 360Retail alle door 360Retail gevraagde wijzigingen in de Opdracht voor zover redelijkerwijs mogelijk uitvoeren.
 4. Als een door 360Retail gewenste wijziging naar de mening van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen Prijs en/of levertijd, is Opdrachtnemer verplicht, alvorens aan de wijziging uitvoering te geven, 360Retail hierover onverwijld, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na voormeld verzoek van 360Retail, schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geen aanspraak heeft op verhoging van de Prijs en/of wijziging van de levertijd.
 5. Leidt de gewenste wijziging in de Opdracht tot een hogere Prijs en/of een langere levertijd, dan heeft 360Retail het recht om ongewijzigde dan wel een voor 360Retail aanvaardbaar gewijzigde uitvoering van de Opdracht te verlangen of om de Overeenkomst te beëindigen conform artikel 14.    

 

Artikel 5 Verplichtingen/verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer

 

 1. Door 360Retail aangeleverde maatvoeringen, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, dienen voor aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer gecontroleerd te worden. Bij afwijkingen en/of onjuistheden in deze verstrekte zaken dient Opdrachtnemer 360Retail hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
 2. Opdrachtnemer dient van alle toe te passen materialen minimaal één week voor aanvang

van de uit te voeren werkzaamheden een monster hiervan ter goedkeuring aan 360Retail over te leggen.

 1. Opdrachtnemer garandeert de Opdracht naar het beste inzicht en vermogen,

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, één en ander conform

hetgeen in het kader van de aan Opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht.

 1. Opdrachtnemer is gehouden zich bij het uitvoeren van de Overeenkomst te houden aan alle op het moment van het uitvoeren van de Opdracht geldende veiligheids- en milieuvoorschriften, waaronder doch niet uitsluitend de voorschriften uit het Bouwbesluit, evenals aan de voorschriften van de leveranciers van de te gebruiken (bouw)materialen. Opdrachtnemer is jegens 360Retail aansprakelijk voor alle schade (zowel direct, indirecte als gevolgschade) als gevolg van schending van deze voorschriften.  
 2. Opdrachtnemer dient 360Retail steeds tijdig te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan 360Retail gelet op de goede uitvoering van de Overeenkomst op de hoogte moet zijn.
 3. Opdrachtnemer dient alle zaken gerelateerd aan de uitvoering van de Opdracht schoon en opgeruimd te houden gedurende de gehele bouwperiode en dient kwetsbare materialen en onderdelen te beschermen. Indien Opdrachtnemer dit nalaat is 360Retail gerechtigd hiervoor een derde in te schakelen voor rekening van Opdrachtnemer dan wel voor rekening van Opdrachtnemer herstel te laten plaatsvinden. Opdrachtnemer verplicht zich de daaraan verbonden kosten aan 360Retail te vergoeden. 360Retail is gerechtigd deze kosten te verrekenen met nog openstaande facturen/vorderingen van Opdrachtnemer.
 4. Alle door 360Retail aangebrachte beelden, borden en overig promotioneel materiaal dienen te allen tijde duidelijk zichtbaar en onbeschadigd te blijven.
 5. Het is Opdrachtnemer – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 360Retail - verboden beelden, borden en/of ander promotioneel materiaal te plaatsen in en/of rondom de plaats waar de Opdracht wordt uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat eventuele (onder)aannemers dan wel derden aldaar ook geen beelden, borden en/of ander promotioneel materiaal plaatsen.
 6. Overlast voor medewerkers, bewoners, buren en het publiek dient tot een minimum beperkt te worden. Indien Opdrachtnemer weet of vermoedt dat er ernstige overlast gemoeid zal zijn met het uitvoeren van (een deel van) de Opdracht en die overlast niet te voorkomen is, dient hij 360Retail hiervan onmiddellijk schriftelijk vooraf in kennis te stellen, zodat 360Retail passende maatregelen kan nemen.
 7. Opdrachtnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor verticaal en horizontaal transport van de te verwerken en plaatsen (bouw)materialen en het direct verwijderen en afvoeren van al het geproduceerde (bouw)afval, daaronder begrepen verpakkingsmaterialen, pallets etc. Opdrachtnemer vrijwaart 360Retail voor alle mogelijke aanspraken van derden, die voortvloeien uit het transport van (bouw)materialen dan wel het verwijderen en afvoeren van (bouw)afval.
 8. 360Retail heeft te allen tijde het recht de (tot dan toe geleverde) prestatie te inspecteren, te keuren en te beproeven alsmede dit alles te laten uitvoeren door onafhankelijke deskundigen. Opdrachtnemer zal 360Retail te allen tijde toegang verschaffen tot de plaats waar de Opdracht uitgevoerd wordt of uitgevoerd dient te worden. 
 9. Indien 360Retail goederen/gereedschappen aan Opdrachtnemer in bruikleen geeft dan zal Opdrachtnemer:
 1. zonder schriftelijke toestemming van 360Retail, deze goederen/gereedschappen niet gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 2. zonder schriftelijke toestemming van 360Retail, deze goederen/gereedschappen niet door derden laten gebruiken of daar jegens derden rechten op laten gelden;
 3. zorg dragen voor een verzekering van deze goederen/gereedschappen tegen verlies,  beschadiging en de gevolgen van onjuist gebruik;
 4. deze goederen/gereedschappen binnen twee werkdagen na voltooiing of beëindiging van de Opdracht aan 360Retail - schoon en in de staat waarin deze zijn ontvangen – retourneren.

Opdrachtnemer is tot het tijdstip van retourlevering gehouden deze goederen/gereedschappen duidelijk gemerkt onder zich te houden en is aansprakelijk voor iedere schade als gevolg van verlies of beschadiging door dan wel aan deze goederen/gereedschappen en/of het tenietgaan daarvan. 

 

Artikel 6 Verzekeringen

 

 1. Opdrachtnemer dient voor zijn/haar rekening zorg te dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke verzekeringen (zoals een CAR-/WA-verzekering) en zal daarbij zorgdragen voor een voldoende dekking.
 2. Opdrachtnemer is verplicht aan 360Retail een kopie van de polisbladen van geldige en toereikende (aanvullende) verzekeringen evenals van de premiebetaling te overleggen. Indien Opdrachtnemer niet in staat is deze bewijzen te verstrekken, is 360Retail gerechtigd op kosten van Opdrachtnemer zelf voor afdoende verzekeringen zorg te dragen.
 3. De verzekeringen dienen minimaal geldig te zijn gedurende de gehele bouwperiode inclusief de opleveringstermijn van twaalf maanden.
 4. Opdrachtnemer is gehouden 360Retail onverwijld in kennis te stellen van een schadeveroorzakende gebeurtenis.
 5. Opdrachtnemer is gehouden om op eerste schriftelijk verzoek van 360Retail voor rekening van Opdrachtnemer zorg te dragen voor aanvullende dekking.

 

Artikel 7 Prijs

 

 1. In de Prijs worden geacht te zijn inbegrepen alle kosten die benodigd zijn voor de offerte en de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle reis- en verblijfkosten, voorrij- en parkeerkosten.
 2. Wijzigingen in kosten en/of doorbelastingen, waaronder wijzigingen in lonen, materialen, belastingen en accijnzen en in- en uitvoerrechten, komen voor rekening en risico van Opdrachtnemer.   
 3. De Prijs is exclusief omzetbelasting (BTW), maar inclusief alle andere opgelegde belastingen, accijnzen en heffingen. 

 

Artikel 8 Meer- en minderwerk

 

 1. Iedere afwijking van de Opdracht (minder- en meerwerk dan wel kostenverhogende omstandigheden) moet onverwijld bij constatering schriftelijk door Opdrachtnemer aan 360Retail worden gemeld, onder opgave van de prijs voor het meerwerk en/of de extra kosten.
 2. Enkel ná schriftelijk akkoord van 360Retail is Opdrachtnemer gerechtigd meerwerk en/of extra kosten, conform de opgave bedoeld in lid 1, bij 360Retail in rekening te brengen.    
 3. Opdrachtnemer zal geen rechtstreekse opdrachten vanuit de klant van 360Retail aannemen en zal alle eventuele verzoeken om meer- of minderwerk aan 360Retail voorleggen. 

 

Artikel 9 Betaling

 

 1. Betaling door 360Retail vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst én (voorlopige) akkoordbevinding door 360Retail van de factuur van Opdrachtnemer.
 2. De betaaltermijn gaat niet eerder in dan nádat Opdrachtnemer aan 360Retail alle op de Opdracht dan wel de betreffende factuur betrekking hebbende werkbonnen, rapportages, (garantie)certificaten, handleidingen en onderhoudsvoorschriften van installaties (zoals een inbraakalarm, airco/luchtbehandelingssysteem, cv-installatie, elektrotechnische installatie, vloerverwarming, kranen, etc.) heeft verstrekt. 
 3. 360Retail is niet gehouden aan enige door Opdrachtnemer gehanteerde klachttermijn, noch aan door Opdrachtnemer aan een dergelijke klachttermijn verbonden gevolgen. 360Retail zal binnen bekwame tijd na ontdekking van een gebrek in het (gefactureerde) deel van de Opdracht dan wel een gebrek/onjuistheid in de factuur haar klachten kenbaar maken aan Opdrachtnemer. De betaaltermijn wordt in ieder geval opgeschort tot het moment dat de door 360Retail kenbaar gemaakte klachten naar tevredenheid van 360Retail zijn opgelost.
 4. 360Retail heeft het recht 5% van de Prijs niet eerder dan 3 maanden na de oplevering van de Opdracht te voldoen. Als nog openstaande (oplever)punten of nadien ontdekte gebreken niet binnen deze termijn verholpen zijn, dan heeft 360Retail het recht deze termijn te verlengen met een nadere redelijke termijn, dan wel is 360Retail gerechtigd genoemd percentage te verrekenen met eventuele (herstel)kosten dan wel andere schade die 360Retail lijdt en heeft geleden als gevolg van gebreken, één en ander onverminderd het recht van 360Retail op volledige/aanvullende schadevergoeding. 
 5. In het geval 360Retail aan Opdrachtnemer een voorschot of enige betaling voldoet, waarmee Opdrachtnemer materialen en of producten aanschaft, dan zullen op het moment van

betaling door 360Retail aan Opdrachtnemer, of als de materialen en/of producten op een later tijdstip aan Opdrachtnemer worden geleverd op het moment van levering aan Opdrachtnemer, alle materialen en/of producten die als gevolg van de ontvangst van het voorschot en/of de betaling worden aangeschaft in eigendom toebehoren aan 360Retail. De Overeenkomst geldt als akte van levering.

 1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening en doet jegens 360Retail en/of de eindgebruiker afstand van zijn/haar recht op retentie (ex art. 3:290 BW en verder).  Opdrachtnemer is gehouden deze bepaling door te leggen op al de door hem/haar ingeschakelde derden, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer ten gunste van 360Retail een boete verbeurt van € 5.000,- per overtreding en € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 360Retail om in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW nakoming en/of (volledige of aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Oplevering, levertijd

 

 1. De Opdracht geldt eerst als opgeleverd op het moment dat 360Retail voor oplevering heeft getekend. Er is enkel sprake van deugdelijke oplevering, indien 360Retail onvoorwaardelijk voor de oplevering heeft getekend en er geen (noemenswaardige) gebreken worden vastgesteld.
 2. Een tussen partijen overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende levertermijn is fataal, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Bij overschrijding van de levertermijn is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.
 3. Opdrachtnemer is gehouden tijdig te informeren over het verwachte moment van oplevering en zal 360Retail tijdig schriftelijk uitnodigen voor de oplevering.
 4. Opdrachtnemer is verplicht 360Retail direct en volledig te informeren over enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst. Een dergelijke mededeling ontheft Opdrachtnemer niet van zijn/haar verplichting binnen de levertermijn op te leveren.
 5. In het geval Opdrachtnemer niet binnen de levertermijn correct heeft opgeleverd, is Opdrachtnemer aan 360Retail een direct opeisbare boete verschuldigd van 1% van de totale Prijs voor de Opdracht per dag dat oplevering uitblijft, onverminderd het recht van 360Retail om in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW volledige/aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 360Retail

 

 1. 360Retail is jegens Opdrachtnemer, zijn/haar werknemers en/of door hem/haar ingeschakelde derden nimmer aansprakelijk.
 2. Voor zover 360Retail aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, dan betreft dit enkel de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) zijdens 360Retail. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming. 
 3. De aansprakelijkheid voor (directe) schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot (volledige) uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van 360Retail beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte Prijs.
 4. 360Retail is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die door of tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan

wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt

wordt en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen c.q.

niet leidinggevende ondergeschikten van 360Retail.

 1. Het bepaalde in de leden 1 t/m 4 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van 360Retail jegens Opdrachtnemer, zijn/haar werknemers en/of door hem/haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 12 Garantie, gebreken en aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 

 1. Opdrachtnemer garandeert:
 1. dat de door hem/haar te leveren/geleverde prestatie volledig is en geschikt is voor het doel waarvoor deze is bestemd, van goede kwaliteit is, vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten en dat voor het verrichten van diensten en/of de uitvoering van werkzaamheden nieuwe materialen worden gebruikt en vakkundig personeel wordt ingeschakeld;
 2. dat de door hem/haar te leveren/geleverde prestatie geheel in overeenstemming is met de eisen vervat in de Overeenkomst en andere door of namens 360Retail verstrekte documenten en geheel aan de Overeenkomst voldoet;
 3. dat de door hem/haar te leveren/geleverde prestatie ten minste voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en goed vakmanschap, alsmede geen risico inhoudt voor de gezondheid en/of veiligheid van personen of zaken. 
 1. Opleveringsgebreken dienen binnen 14 dagen door en voor rekening van Opdrachtnemer te worden hersteld.
 2. Gebreken die worden geconstateerd binnen een periode van twaalf maanden na oplevering (garantieperiode) - met uitzondering van die veroorzaakt door normale slijtage - dienen binnen 14 dagen, na verzoek hiertoe van 360Retail of de eindgebruiker, door Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico te worden hersteld (onder herstel wordt mede begrepen het vervangen van onderdelen/geleverde zaken).
 3. Opdrachtnemer is gehouden 360Retail volledig schadeloos te stellen voor alle kosten en schade (zowel directe als indirecte als gevolgschade) welke het gevolg zijn van gebrekkigheid dan wel ongeschiktheid van een door Opdrachtnemer geleverde prestatie, daaronder mede begrepen kosten voor inspecties, keuringen en beproevingen. 
 4. Indien Opdrachtgever gebreken niet binnen 14 dagen na verzoek daartoe van 360Retail of de eindgebruiker herstelt/oplost is 360Retail gerechtigd om de gebreken zelf te (laten) herstellen/oplossen. De daarmee gemoeide kosten komen geheel voor rekening van Opdrachtnemer.
 5. In geval van een gebrek is 360Retail gerechtigd de betaling aan Opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen met door 360Retail geleden schade, waaronder begrepen kosten voor herstel.

 

Artikel 13 Wet ketenaansprakelijkheid, Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Wet minimumloon (WML), Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door hem/haar af te dragen contractuele en/of

wettelijke lonen, (pensioen)premies, loonheffingen en sociale lasten. Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem/haar verschuldigde contractuele en/of wettelijke lonen en loonheffingen worden afgedragen voor de door hem/haar te werk gestelde werknemers en/of door hem/haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.

 1. Opdrachtnemer is gehouden zich te houden aan de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Wet minimumloon (WML) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Opdrachtnemer is gehouden de verplichtingen uit lid 1 en 2 van dit artikel op te leggen

aan zijn/haar onderaannemers en is verantwoordelijk voor nakoming van deze

verplichting door zijn/haar onderaannemers.

 1. Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van 360Retail een volledige en adequate personeelsadministratie aan 360Retail te overleggen in het licht van de Wet

Ketenaansprakelijkheid, WAV, WML en Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

 1. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van 360Retail inzicht te verlenen in zijn/haar boekhouding in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid, WML en WAS.
 2. Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem/haar ingeschakelde derden voldoen aan de vereisten en verplichtingen opgenomen in de WAV, WML, WAS en AVG.
 3. Opdrachtnemer vrijwaart 360Retail volledig en stelt 360Retail volledig schadeloos ter zake alle mogelijke aanspraken/vorderingen van derden en van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens, het vergunningverlenend orgaan en/of het Openbaar Ministerie of een Gerechtelijke instantie, zoals, doch niet uitsluitend, eventueel opgelegde boetes, dwangsommen, schadevergoedingen en/of vorderingen uit hoofde van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke wet- en regelgeving, waaronder, doch niet uitsluitend, mogelijk wederrechtelijke verkregen voordelen en of schadevergoedingen, op grond van onder meer, doch niet uitsluitend, de WAV, de WML, de WAS en/of de Wet Economische delicten, en/of de Wet Ketenaansprakelijkheid en/of de AVG. Als opdrachtnemer door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen loonbelasting en/of premies volksverzekeringen van door opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) als bedoeld in artikel 12, lid 1, dan is 360Retail bevoegd het bedrag waarvoor zij jegens de fiscus aansprakelijk is gesteld in mindering te brengen op hetgeen 360Retail nog aan opdrachtnemer zou moeten betalen.
 4. Eventuele kosten die 360Retail maakt als gevolg van voornoemde claims/aanspraken, waaronder doch niet uitsluitend, kosten voor juridische bijstand, dienen volledig door Opdrachtnemer aan 360Retail vergoed te worden.

 

Artikel 14 Einde van de overeenkomst

 

 1. 360Retail heeft, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding (zowel directe, indirecte als gevolgschade), het recht om de overeenkomst te allen tijde, zonder enige aansprakelijkheid en zonder gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijke met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, indien:
 • Opdrachtnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • Opdrachtnemer zijn/haar bedrijf (gedeeltelijk) stillegt (waaronder begrepen het onvermogen om zijn/haar lopende verplichtingen na te komen);
 • Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend of daartoe een aanvraag is ingediend, op hem/haar de WSNP van toepassing is verklaard of daartoe een aanvraag is ingediend, door beslaglegging, door ondercuratelestelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of Opdrachtnemer buiten faillissement om schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
 • de eigendom van of zeggenschap over Opdrachtnemer wordt overgedragen;
 • Opdrachtnemer is opgehouden te bestaan of is ontbonden, in een andere rechtsvorm

is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is/wordt, dan wel indien Opdrachtnemer een natuurlijk persoon is en Opdrachtnemer komt te overlijden;

 • op één of meerdere aandelen van Opdrachtnemer in het kapitaal van een

vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag niet

binnen 30 (dertig) dagen wordt opgeheven;

 • na het sluiten van de Overeenkomst 360Retail ter kennis gekomen (andere) omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen;
 1. In het voorkomend geval is Opdrachtnemer (behalve in het geval Opdrachtnemer een natuurlijke persoon is en sprake is van zijn/haar overlijden) gehouden de hiervoor genoemde omstandigheden onverwijld ter kennis te brengen van 360Retail. 
 2. 360Retail behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, na schriftelijke waarschuwing, in geval van aantoonbaar werken in afwijking van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden door Opdrachtnemer of onderaannemer(s), deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden. Opdrachtnemer heeft vanaf datum opzegging/ontbinding niet langer recht op enige vergoeding van kosten of loon. 360Retail is op dat moment gerechtigd een andere aannemer c.q. onderaannemers in te schakelen (op kosten van Opdrachtnemer).
 3. Alle vorderingen die 360Retail ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief eventuele schadevergoedingsvorderingen, zijn terstond en geheel opeisbaar en verrekenbaar met vordering die Opdrachtnemer op 360Retail mocht hebben of verkrijgen.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

 

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle tekeningen, specificaties, bedrijfsinformatie en know how afkomstig van 360Retail, die door of bij de Opdracht te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.
 2. Het is Opdrachtnemer zonder voorafgaande toestemming van 360Retail verboden deze tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen aan derden te tonen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of voor eigen gewin (buiten de uitvoering van de Overeenkomst) te (laten) gebruiken of deze door derden te laten gebruiken.
 3. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel verbeurt Opdrachtnemer aan 360Retail een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,-, onverminderd het recht van 360Retail op volledige/aanvullende schadevergoeding. 
 4. Indien geen opdracht wordt verstrekt door 360Retail dienen de door 360Retail overgelegde bescheiden binnen vijf kalenderdagen na het verzoek van 360Retail door Opdrachtnemer aan 360Retail te worden geretourneerd.
 5. (Intellectuele eigendomsrechten op) tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door 360Retail aan Opdrachtnemer worden verstrekt of zijn voorgelegd, zijn/blijven eigendom van 360Retail.
 6. Alle intellectuele eigendomsrechten op werken, handels/merknamen, logo’s,

domeinnamen, uitvindingen en overige zaken, die worden gebruikt en ontwikkeld ten

behoeve en/of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, behoren in eigendom toe aan

360Retail en 360Retail is de enige partij die deze rechten mag laten registreren. Opdrachtnemer, waaronder haar werknemers, onderaannemers en alle aan haar gelieerde personen, is/zijn niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, te kopiëren en/of te verveelvoudigen anders dan noodzakelijk teneinde de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, tenzij 360Retail hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft.

 1. Ook indien 360Retail schriftelijke toestemming geeft voor het gebruik van haar intellectuele eigendomsrechten, dan wel Opdrachtnemer het recht c.q. de rechten gebruikt teneinde de Opdracht naar behoren uit te kunnen voeren, dan behoudt 360Retail immer het recht zich te verzetten tegen (onder meer, doch niet uitsluitend) openbaarmaking zonder duidelijke verwijzing naar de (naam van) 360Retail, openbaarmaking onder verwijzing naar een naam van een derde, wijziging en/of aantasting van de Opdracht, in welke vorm dan ook, aan welk verzet Opdrachtnemer gehoor moet geven, in die zin dat hij/zij het gebruik alsdan onmiddellijk dient te staken.
 2. 360Retail is gerechtigd handels-/merknamen, logo’s, domeinnamen en/of werken van

Opdrachtnemer te gebruiken voor reclame- en/of marketingdoeleinden in het kader van

de uitvoering van de Overeenkomst.

 1. Voor zover partijen niet anders schriftelijk overeenkomen, komt het intellectuele en

industriële eigendom van alle in het kader van de Overeenkomst tot stand te brengen c.q.

gebrachte werken/ideeën toe aan 360Retail.

 

Artikel 16 Derden

 

 1. Opdrachtnemer is enkel bevoegd de Overeenkomst (deels) uit te laten voeren door derden, als 360Retail hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Alle partijen die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst, vallen onverdeeld onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart 360Retail voor alle mogelijke vorderingen van of terzake deze derden.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich alle uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden

voortvloeiende verplichtingen consequent ter naleving op te leggen aan zijn/haar

personeel en elke andere door hem/haar ingeschakelde derden.

 1. Opdrachtnemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor het aansturen en faciliteren van

alle onderaannemers welke conform de Overeenkomst onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen.

 1. Opdrachtnemer verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat elke door Opdrachtnemer

ingeschakelde derde zich rechtstreeks schriftelijk garant zal stellen jegens 360Retail, ter zake het deugdelijk opleveren van enig door deze derde te verrichten werk. Tevens dient deze derde te verklaren dat het uit te voeren werk zal gebeuren conform de eisen en binnen de termijnen, zoals vermeld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal zorg dragen dat 360Retail in een positie zal worden gesteld dat 360Retail de derde rechtstreeks kan aanspreken in het geval deze derde tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan wel er gebreken zijn aan de door de derde gebruikte en/of geïnstalleerde materialen en/of aanspraak gemaakt dient te worden op garanties. Opdrachtnemer staat er voor in dat er enkel derden/werknemers ingeschakeld en/of te werk gesteld worden die beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige tewerkstellingsvergunning. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in dit lid, dan verbeurt Opdrachtnemer ten gunste van 360Retail een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 360Retail om in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 Vrijwaring

 

 1. Opdrachtnemer vrijwaart 360Retail volledig voor eventuele aanspraken van derden (waaronder niet uitsluiten begrepen werknemers van Opdrachtnemer, door Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemers en omwonenden, buren en voorbijgangers), die in verband met en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 2. Indien 360Retail uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is

Opdrachtnemer gehouden 360Retail, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 360Retail zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

 

Artikel 18 Niet overdraagbaarheid vorderingen

 

De vorderingen die Opdrachtnemer op 360Retail heeft of mocht verkrijgen uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar, niet vatbaar voor cessie en niet vatbaar voor verpanding. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

 

Artikel 19

 1. Het is Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende 2 jaar na de oplevering verboden om met opdrachtgevers, klanten, leveranciers, werknemers en andere relaties van 360Retail, ongeacht hun woonplaats, commercieel contact te hebben, op welke wijze dan ook, hetzij persoonlijk en rechtstreeks, hetzij indirect en met behulp van anderen, voor het (laten) aanbieden van zaken en/of producten en/of diensten die naar hun aard overeenkomen met de door 360Retail aangeboden en/of geleverde diensten en/of producten en/of zaken. Opdrachtnemer zal zich tevens onthouden van handelingen waardoor de relaties van 360Retail ertoe (kunnen) worden bewogen hun rechtsverhouding met 360Retail beëindigen dan wel daar andere voorwaarden aan verbinden.
 2. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in dit lid, dan verbeurt Opdrachtnemer ten gunste van 360Retail een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 360Retail om in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde

rechter van de Rechtbank Rotterdam worden beslecht.

 1. Afgezien van hetgeen hiervoor bepaalde is 360Retail bevoegd om Opdrachtnemer te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtnemer.
 2. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtnemer uit welke hoofde ook jegens 360Retail, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.